KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir?

Bu yazımızda KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız.

mersis.gumrukticaret.gov.tr’ye yapılan son güncellemeden sonra “değişiklik tescil başvurularında” ana sözleşme sekmelerine KEP ve WEB eklendi.

KEP, ilk olarak 13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile hayatımıza girmiştir. İlgili kanun maddeleri aşağıdaki gibidir;

* 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
* 1525 inci maddesinin ikinci fıkrası: “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

25.08.2011 tarihli 28036 sayılı resmi gazetede ise Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Yine aynı tarihte Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere Ve
Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır. İlgili tebliğ için tıklayınız.

Arada çıkan birkaç yönetmelik ve tebliğden sonra herkesi ilgilendiren “ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ” 19.01.2013 tarihinde 28533 sayı ile resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yönetmelikte en can alıcı nokta ise burasıdır;

Elektronik Tebligat:
Madde 7/a – (Ek : 11/1/2011-6099/2 md.)
Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik
yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması
zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması
hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Yani kısaca 19.01.2013 tarihinden itibaren tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere KEP hesabı alınması zorunlu hale gelmiştir.

KEP hakkında tüm yönetmeliklere TÜRKKEP’in hazırlamış olduğu dosyadan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yine TÜRKKEP tarafından hazırlanan KEP sunumu dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlayan: Cüneyt ZENGİN – Mersis Danışmanı